Latający Uniwersytet Ludowy to cykl seminariów, warsztatów i lekcji, towarzyszący Festiwalowi Góry Literatury (FGL), największemu obecnie wydarzeniu literackiemu w Polsce, stworzonemu w 2015 roku przez noblistkę Olgę Tokarczuk, odbywającemu się w lipcu w małych miejscowościach Ziemi Kłodzkiej, a od tego roku również w regionie wałbrzyskim i aglomeracji wrocławskiej. W roku 2023 zorganizowaliśmy w ramach FGL niemal 200 wydarzeń, w których w 20 lokalizacjach wzięło udział niemal 200 gości, 35 000 widzów, 230 000 widzów online, i o którym informowano w mediach ponad 1 700 razy.

W małych miejscowościach dostęp do edukacji pozaszkolnej, poszerzonej o uświadamianie w atrakcyjnej formie największych zagrożeń współczesności i możliwych rozwiązań narastających problemów społecznych jest bardzo ograniczony. Pasmo edukacyjne Latającego Uniwersytetu Ludowego (LUL) Festiwalu przez ostatnie lata rozwijało się dynamicznie nie tylko ze względu na istotę podejmowanych w nim tematów i ogromne zainteresowanie mieszkańców, i publiczności festiwalowej, ale także z powodu coraz większej liczby problemów społecznych i wypaczonego, coraz bardziej doktrynalnego systemu kształcenia w oświacie oficjalnej.

Dlatego podjęliśmy decyzję o częściowym przekształceniu Festiwalu w całoroczny cykl zajęć edukacyjno-kulturalno-społecznych i reorganizacji zajęć LUL w taki sposób, by stały się cyklicznymi wydarzeniami, odbywającymi się w szkołach, bibliotekach i siedzibach lokalnych organizacji pozarządowych, i instytucji kultury.

Zwiększenie liczby zajęć i czasu trwania LUL odpowie również na potrzeby wielu samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji i mieszkańców.

W tym nowym podejściu do rozwoju Festiwal stanie się dorocznym ukoronowaniem całorocznej pracy, pozwoli na podsumowywanie poszczególnych etapów w obecności bardzo dużej publiczności, stanie się symbolicznym „zakończeniem roku szkolnego”.

Planujemy systematyczną pracę z młodzieżą i dorosłymi w formie cyklicznych lekcji, zajęć warsztatowych i seminaryjnych, do których scenariusze napiszą i które poprowadzą najwybitniejsi znawcy tematu z Polski i zagranicy. Ponadto hybrydowy charakter zajęć pozwoli na rejestrację najważniejszych cykli i dostęp do nich on-line. Istotnym elementem projektu będzie także pasmo artystyczne, w czasie którego zaproponujemy mieszkańcom regionu wydarzenia artystyczne, również odnoszące się do tematów poruszanych w czasie zajęć warsztatowych, seminaryjnych i lekcyjnych.

Zaproponujemy także zajęcia, przeciwstawiające się tradycyjnej tabuizacji zagadnień, które stają się bardzo palącymi problemami społecznymi. Będą to m.in.: lekcje i warsztaty z języka nienawiści, rodzinne zajęcia ze sposobów rozmowy o orientacjach seksualnych, zajęcia suicydologiczne, a także warsztaty i seminaria neuroróżnorodnościowe dotykające tlących się dopiero, ale w niedługiej przyszłości bardzo istotnych problemów społecznych, zajęcia z edukacji finansowej, równościowej, praworządnościowej i wiele innych wymienionych niżej.

Katalog tematów zajęć, które zaproponujemy partnerom fundacji i partnerom lokalnym, a częściowo z nimi przeanalizujemy i ukonkretnimy, przedstawia się następująco:

 1. katastrofa klimatyczna, ekologia, ochrona środowiska i naturocentryzm,
 2. przeciwdziałanie wszystkim rodzajom wykluczeń, m.in. ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, religię w tym omawianie metod i sposobów używania języka w rozmowach o mniejszościach (m.in. narodowych i etnicznych, seksualnych) w środowisku szkolnym, rodzinnym i małych wspólnot lokalnych,
 3. mowa nienawiści, jej źródła i sposoby zapobiegania i przeciwdziałania, w tym umiejętność rozpoznawania mechanizmów fake newsów, indoktrynacji, populizmu, demagogii i manipulacji językowej w doświadczeniu codziennym zarówno w przekazach tradycyjnych, jak i cyfrowych,
 4. praworządność, w tym syntetyczne ujęcie procesu powstawania prawa i konsekwencji jego zideologizowanych lub koniunkturalnych zmian dla wszystkich obywateli, praca nad systemowymi zmianami w zakresie równouprawnienia zarówno ludzi (w tym praw kobiet) jak i natury (zwierząt, rzek, krajobrazu)
 5. wolność słowa, wypowiedzi i tworzenia
 6. kultura i sztuka jako źródła wolności obywatelskich, ich rola społeczno-, miasto-, państwowotwórcza,
 7. współpraca transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem wartości europejskich i specyfiki regionu,
 8. czytanie jako fundament rozwoju osobistego jednostki, rozwoju małych wspólnot i wreszcie rozwoju cywilizacyjnego, w tym zagadnienia przekładu literackiego, jako wzoru do porozumiewania się międzykulturowego,
 9. idea dostępności architektonicznej i cyfrowej,
 10. edukacja ekonomiczna i finansowa,
 11. rozwój i funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 12. sytuacja uchodźców i sposoby rozwiązywania ich problemów w małych samorządach oraz zagadnienia integracji,
 13. factchecking i prostowanie kłamstw historycznych obowiązujących w obecnej edukacji szkolnej i przekazach medialnych, głównie dotyczących historii najnowszej – w tym prawda o wartościach Unii Europejskiej i obowiązkach oraz przywilejach, wynikających z bycia jej członkiem,
 14. analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom suicydalnym, zagadnienia neuroróżnorodnościowe, system pomocy i rozwiązywanie problemów psychicznych dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Obawiamy się, że dalsze pogłębianie zmian w polskiej edukacji doprowadzi do radykalnego wzrostu postaw antyeuropejskich, ksenofobicznych, nacjonalistycznych, homofobicznych i antyekologicznych.

Rozpoczynamy Latający Uniwersytet Ludowy od projektu #powiedzto, pasma poświęconego sytuacji społeczności LGBT+

Celem projektu „Powiedz to” jest praca z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi w zakresie sposobu komunikacji rodzinnej i szkolnej na temat orientacji seksualnej dzieci i młodzieży oraz języka, jakiego powinniśmy używać w rozmowach na ten temat.

Nasz projekt jest przedsięwzięciem edukacyjno-kulturalno-społecznym, odbywającym się w miejscowościach i wsiach Dolnego Śląska, składającym się z dwóch pasm. Pierwsze to spotkania ze znanymi artystami i osobami publicznymi, i opowieść o ich własnym coming-oucie, historii dojrzewania do tego gestu, układania własnej opowieści, problemów, jakie się z tym wiązały i wciąż wiążą. Te spotkania (w formie wykładów, wieczorów autorskich, projekcji filmów ze spotkaniami lub prelekcjami, koncertów ze spotkaniami z artystami) będą miały charakter otwarty dla publiczności, a lista gości, których zaprosimy zagwarantuje dużą widownię.

Drugim pasmem projektu będą zajęcia warsztatowo-seminaryjne. Ich charakter będzie bardziej zróżnicowany i zindywidualizowany. Ich celem jest praca w formie warsztatowej z rodzicami, nauczycielami i członkami organizacji pozarządowych nad językiem, którym powinno się posługiwać poruszając kwestie homoseksualności zarówno w intymnych sytuacjach rodzinnych, jak i publicznych sytuacjach szkolnych. Poprowadzą je eksperci: psychologowie społeczni i rodzinni, językoznawcy, naukowcy innych dziedzin, artyści i autorzy. W zależności od możliwości finansowych projektu być może rozszerzymy te seminaria na zajęcia z zainteresowaną młodzieżą i warsztaty rodzinne.

Powolne ograniczanie wolności polskiej szkoły i archaiczna forma edukacji skutkuje często napięciami pomiędzy młodym a starszym pokoleniem, niemożnością odnalezienia wspólnego języka, brakiem porozumienia, polaryzacją stanowisk, która nie jest przysłowiowym „nastoletnim buntem”, ale ma charakter radykalny, światopoglądowy i bardzo emocjonalny. Poszukiwanie i nauka wspólnego języka, opartego na szacunku do inności i próby wzajemnego zrozumienia to jedno z największych wyzwań Latającego Uniwersytetu Ludowego.

Wspierają nas

Mecenasi

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni