Międzynarodowy apel rosyjskojęzycznych pisarzy do wszystkich mówiących po rosyjsku – o wojnie w Ukrainie, który podpisali: Swietłana Aleksijewicz, Władimir Sorokin, Ludmiła Ulickaja, Dmitrij Głuchowskij, Wiktor Szenderowicz, Maria Stiepanowa, Siergiej Lebiediew, Liza Aleksandrowa-Zorina, Sasza Filipenko, Alisa Ganiewa, Wiktor Marcinowicz, Maksym Osipow, Aleksander Genis, Lew Rubinstein, Aleksander Iliczewski, Michaił Szyszkin, Boris Akunin. Apel także poparła nasza Fundatorka, Olga Tokarczuk, oraz Herta Müller, Elfriede Jelinek, John Maxwell Coetzee, Georgi Gospodinow i inni.

#SkipPutinTalkToRussians

[PL]

My, pisarze, apelujemy dziś do wszystkich, którzy mówią po rosyjsku. Do ludzi wszystkich narodowości. Do tych, którzy są native speakerami tego języka. Do tych, dla których rosyjski jest drugim lub trzecim językiem.

Dziś język rosyjski jest używany przez państwo rosyjskie do wzniecania nienawiści i usprawiedliwiania haniebnej wojny z Ukrainą. W języku rosyjskim oficjalne media powtarzają niekończące się kłamstwa, które tworzą zasłonę dymną wokół tej agresji.

Rosjan od wielu lat karmiono kłamstwami. Niezależne źródła informacji zostały prawie całkowicie zniszczone. Liderzy opozycji są zmuszeni do milczenia. Państwowa machina propagandowa pracuje na pełnych obrotach.

W tej sytuacji niezwykle ważne jest ujawnienie obywatelom Rosji całej prawdy o napaści Rosji na Ukrainę. O cierpieniach i stratach narodu ukraińskiego. O atakowaniu i zabijaniu cywilów. O niebezpieczeństwie dla całego kontynentu europejskiego. I być może – całej ludzkości, zważywszy na zagrożenie nuklearne.

Mówicie po rosyjsku.

To ma znaczenie.

Prosimy o korzystanie ze wszystkich możliwych środków komunikacji. Telefony. Komunikatory. E-maile. Docierajcie do osób, które znacie. Docierajcie do osób, których nie znacie. Mówcie prawdę. Jeśli Władimir Putin jest niewidomy i głuchy, może Rosjanie będą słuchać tych, którzy mówią tym samym językiem.

Ta okrutna wojna powinna zostać przerwana.

[ENG]

Eminent writers urge Russian speakers to tell truth of war in Ukraine.

As writers we are appealing to everyone who speaks the Russian language. To people of all nationalities. To those who are native speakers. To those for whom Russian is their second or third language.

Today the Russian language is being used by the Russian state to ignite hatred and justify the shameful war against Ukraine. In Russian, the official media keep repeating endless lies that are creating a smoke screen around this aggression.

Russian people have been fed lies for many years. The independent sources of information have been almost entirely destroyed. The opposition leaders – silenced. The state propaganda machine is working with all its might.

In this situation it is critical to reveal to the Russian citizens the full truth about the Russian aggression against Ukraine. About the suffering and losses of the Ukrainian nation. About civilians being targeted and killed. About the danger to the whole European continent. And possibly – to the whole of humanity, given the fact of nuclear threat.

You speak Russian.

It matters.

Please, use all possible means of communication. Phones. Messengers. Emails. Reach the people you know. Reach the people you donʼt know. Tell the truth. If Vladimir Putin is blind and deaf, maybe the Russians will listen to those who speak the same language.

This wrongful war should be stopped.

[RUS]

Международное обращение писателей по поводу войны – к тем, кто говорит на русском языке.

Сегодня мы, писатели, обращаемся ко всем, кто говорит на русском языке.

К людям всех национальностей. К тем, для кого русский – родной. К тем, для кого он – второй язык. Или третий.

Сегодня русский язык используется российским государством, чтобы разжигать ненависть и оправдывать позорную войну с Украиной. На русском языке официальными СМИ произносится вся та ложь, которая дымовой завесой окружает эту агрессию.

Граждан России кормили ложью много лет. Независимые источники информации были почти уничтожены. Многих критиков режима заставили замолчать. Государственная машина пропаганды работает на полном ходу.

Но сегодня критически необходимо донести до граждан России полную правду о нападении России на Украину. O страдании и потерях украинского народа. Об опасности для всего европейского континента, и, возможно, всего человечества – в случае ядерной угрозы.

Вы говорите по-русски.

Это многое значит.

Пожалуйста, используйте все возможные средства коммуникации. Телефон. Мессенджеры. Электронную почту. Говорите с теми, кого вы знаете. С теми, кого не знаете. Если Владимир Путин слеп и глух, может быть, россияне услышат тех, кто говорит с ними на одном языке.

Эта преступная война должна быть остановлена.

(Новости – Meduza)

źródło: fanpage Fundacji Olgi Tokarczuk

tłum. na język polski: Jana Karpienko

Wspierają nas

Patron

SPONSORS

PARTNERS